Образци на документи

ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 3 ДНИ - въз основа на мотивирано писмено заявление от родител до класен ръководител. Подава се преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

 >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОРА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ НА УЧЕНИК ДО 7 ДНИ - с предварително разрешение на директора. В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

 >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИЧИНИ

 >>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.