Документи

Стратегия за управление на риска в 38 ОУ "Васил Априлов"

>>изтеглете в *.pdf  формат >>

 

Уважаеми родители и учители, предоставяме Ви информация от РУО - София - град за Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции.

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга

3. Практически насоки за действия при инцидент

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства 


Правилник

>>изтеглете в *.pdf формат>>


Приложение №1:

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Приложение №2:

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт

>> изтеглете в *.pdf форма>>

>>изтеглете в *.pdf формат>>


>>изтеглете в *.pdf формат>>


Приложение №3:

Правила за представяне на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Приложение №5:

Правилник за работата на ученическия съвет

>> изтеглете в *.pdf форма>>

 

 

Приложение №6:

Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от училището

>> изтеглете в *.pdf форма>>

 

Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в 38 ОУ

 

 

Етичен кодекс на 38 ОУ "Васил Априлов"

>> изтеглете в *.pdf формат>>

 

Харта на етичните правила на учениците от всички класове в 38 ОУ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Годишен план на училището

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Стратегия за развитие на 38 ОУ за периода 2016-2020 година

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Програма за превенция на ранно отпадане на ученици от училище

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Правилник за вътрешния трудов ред

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.