Начало

16.02.2018г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителските срещи ще се проведат както следва:

20.02.2018г.(вторник) от 19.00ч. за І, ІІ, ІІІ и ІV клас

21.02.2018г(сряда) от 19.00ч. за V, VІ и VІІ клас


14.02.2018г.

          ДРАГИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

         На 16.02.2018г.  от 18:00 ч. в салона на Централния военен клуб ще се състои тържествено честване на 145 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски.

         Празникът е организиран от Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Общобългарски комитет „Васил Левски“ и Комитет на випуските на НВУ „Васил Левски“.

         В концертната програма ще вземат основно участие ученици от нашето 38 ОУ.

         Заповядайте на тържестената вечер във Военния клуб.

   Учениците и родителите, които желаят да бъдат гости на концерта, да уведомят класните ръководители до 16.02.2018 г.

От ръководството

 

14.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с изпълнение на проекта "Твоят час" заниманията на всички групи стартират от 12.02.2018г.

Подробна информация и график можете да прочетете ТУК.


02.02.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НАЧАЛО НА II СРОК – 07.02.2018Г.

Първа смяна

Начало на учебните занятия за учениците от V,VI и VII клас- 7:30 ч.

Начало на учебните занятия за учениците от I клас - 8:20ч.

Начало на учебните занятия за учениците от ГЦОУД(занимални) от I клас – 12:30ч.

Начало на учебните занятия за учениците от ГЦОУД(занимални) от II клас – 8:30ч.

Начало на учебните занятия за учениците от ГЦОУД(занимални) от III и IV клас – 8:00ч.

Втора смяна

Начало на учебните занятия за учениците от II,  III, IV клас -  13:30ч.

                                                                                                                                 

 

30.01.2018г.


    Областният кръг на олимпиадата по математика за всички класирани ученици от 38 ОУ ще се проведе на 03.02.2018г. (събота) от 9.00ч. в следните училища:

За учениците от ІV клас  в 55 СУ "Петко Каравелов", ж.к.Дървеница, ул. "Дъбница" №3

За учениците от V и VІ клас в 56 СУ "Проф. Константин Иречек", р-н Люлин, ул. "Търново"№37

За учениците от VІІ клас в 107 ОУ "Хан Крум", р-н Лозенец, ул. Димитър Димов"№13

     Учениците следва да се явят в посоченото училище не по-късно от 8.30ч., като ще бъдът допускани в сградата срещу доумент за самоличност - лична карта или бележник.


26.01.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ГР.СОФИЯ

   Столична РЗИ информира, че считано от 27.01.2018г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 29.01.2018г. до 02.02.2018г. включително. Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади. Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

   Мерките ще бъдат допълвани или отменени в зависимост от развитието на епидемичния процес в гр. София.

 

11.01.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

     Ръководството на 38 ОУ "Васил Априлов" уведомява, че на 16.01.2018г. от 12.40ч. ще се проведе Общо събрание за отчитане на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017г.

Директор: М. Димитрова


05.01.2018г.

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

    С радост ви съобщаваме, че традиционният ни коледен базар и тази година завърши успешно. С  желанието и старанието на ученици, родители и учители събрахме сумата от 430.40 лв. Заедно с остатъка от миналогодишния коледен базар, който е в размер на 248.34 лв., в касата има наличност от 678.74 лв. Педагогическият и ученическият съвет  приеха 500 лв. от тази сума да бъдат дарени на благотворителната инициативата „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“, а останалите 178.74 лв. да останат като фонд за закупуване на материали за следващия коледен базар.

Благодарим на всички за съпричастността и добросърдечието!

Желаем ви щастлива нова 2018 година!

 

От организаторите на училищната инициатива „Благотворителен коледен базар в 38 ОУ“В.Априлов“

 


21.12.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изискването по чл. 8, ал. 3 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Ви уведомявам, че на 22.12.2017г. учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден в повереното ми училище се провеждат с намалена продължителност, както следва:

ПЪРВА СМЯНА

ВТОРА СМЯНА

1

7:30 – 8:00

1

12:00 – 12:30

2

8:05 – 8:35

2

12:35 - 13:05

3

8:40 – 9:10

3

13:10 - 13:40

4

9:30 – 10:00

4

14:00 – 14:30

5

10:05 – 10:35

5

14:35 – 15:05

6

10:40 – 11:10

6

15:10 – 15:40

7

11:15 - 11:45

7

15:45 – 16:15

 01.12.2017г.

Родителски срещи

Родителските срещи  ще се проведат както следва:

13.12.2017г. (сряда)       от 18:00ч. - I клас

                                     от 19:00ч. - II, III и IV клас

14.12.2017г. (четвъртък) от 19:00ч. - V, VI и VII клас01.11.2017г.


Цветя за Вас, Будители народни


Цветя за Вас, Будители народни,
прекланям се пред Вас на този ден.
Защото с мисли благородни
всеки миг е озарен.

От плодовете на вашето призвание
нашия език до днес е жив.
Благодарение на вашето старание
светът е толкова красив.

Културата ни оцеля през вековете
и заслугата отново е за Вас.
Ето затова поднасям цвете,
защото мислено сте с нас.31.10.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ


   Окончателни списъци на участниците в извънкласни занимания по проекта "Твоят час" за учебната 2017/2018г. Групите ще стартират от 06.11.2017г.

СПИСЪЦИ


25.10.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с изх.№ РУО1-21983/20.09.2017 г., касаещо заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г. се провежда безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години. Подробна информация може да прочетете ТУК.

16.10.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Ръководството на 38 ОУ "Васил Априлов" уведомява, че на 23.10.2017г. от 19.00ч. ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2017г.

Директор: М. Димитрова

12.10.2017г.

Актуализираните списъци на участниците  в извънкласни занимания по проект "Твоят час".

СПИСЪЦИ


08.10.2017г.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!!!

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви, че след като бяха обработени всички подадени заявления за участие в извънкласни дейности по проект „Твоят час“  за учебната 2017/2018г., настъпиха малки промени в някои от обявените групи и графиците за тяхното провеждане:

>>изтеглете в *. pdf формат>>

 

СПИСЪЦИ НА ГРУПИТЕ


02.10.2017г.

П О К А Н А

   Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ "Васил Априлов" свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 07.11.2017г. от 18.30часа в сградата на училището в гр.София, ул."Шипка" № 40, което ще се състои при следния дневен ред:

>>изтеглете в *.pdf формат>>


29.09.2017г.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!!!

Уважаеми родители и ученици,

  Във връзка с изпълнение на проекта „Твоят час“ - Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „(Твоят час), ви уведомяваме:

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

   За да се включат учениците в някоя от дейностите,  родителите трябва да подадат заявление за участие. Бланките се раздават на учениците, които желаят от кл.ръководители на  29.09.2017г.

   Заявленията за участие трябва да бъдат попълнение и предадени в училище /на класните ръководители/ не по-късно от 02.10.2017г. Подаването на заявление  е свързано с поемане на ангажимент за участие.

След 02.10.2017г.  няма да бъдат обработвани заявления и няма да бъдат включвани нови участници в групите по извънкласни дейности.

>>ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТУК>>


26.09.2017г.

Изх. № РУО1-21983/20.09.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН № 9105-293/14.09.2017 г., вх.№ РУО1-21466/14.09.2017 г., в изпълнение на заложените дейности по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г., до края на 2017 г., ще се проведе безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години.
С оглед дейностите, които предстоят, моля да окажете съдействие на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването (МЗ), регионалните координатори и изпълнителите на програмата, както следва:

1.    Децата и техните родители трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училищата и в детските градини.

2.     Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата - плакати и брошури.

3.     На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

Моля да се осигури достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на МЗ, регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата до детските градини и училищата за осъществяване на дейностите, които предстоят.

Имената на членовете на Националния координационен съвет на МЗ, националния координатор, регионалните координатори по региони и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.goverment.bg в раздел „Политики – Програми-Актуални програми“ а допълнителна информация – на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

 

УСПЕШНА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА! НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!


Поздравителни адреси за първия учебен ден получихме от:

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Милена Дамянова, председател на комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България.

Мая Манолова, омбудсман на Република България.

д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Мария Ачкова, кмет на район "Средец"


12.09.2017г.

На вниманието на родителите

на учениците от I до VII клас

I.     Начален курс - I клас

Всеки първокласник трябва да представи на своя класен ръководител:

1. Картон от детската градина.

2. Закупена, попълнена от родителя и заверена от личния лекар лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК), която да съдържа имунизационния статус на детето.

Краен срок: 30.09.2017 г.

II.    Всички ученици от II, III, IV и VII клас представят на класния ръководител:

1. Закупена, попълнена от родителя и заверена от личния лекар ЛЗПК.

Краен срок: 30.09.2017 г.

 III.  Учениците от  V и VI да предоставят на класните си ръководители ЛЗПК с актуализиран имунизационен статус, заверен от личен лекар.

Краен срок: 30.09.2017 г.

11.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Тържеството по случай откриване на новата 2017/2018 учебна година ще започне в 10:00ч. на 15.09.2017г. Всички ученици да се явят в двора на училището в 9:30ч.

Директор: М. Димитрова

08.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Родителската среща за учениците от I -IV клас ще се проведе след  тържеството по случай откриването на новата 2017/2018 учебна година по съответните класни стаи.

   Родителската среща за учениците от V - VII клас ще се проведе на 19.09.2017г. (вторник) от 19:00 часа.

Директор: М. Димитрова

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.